Viktige endringer i Statsbudsjettet for 2019

Statsbudsjett 2019

Regjeringen la mandag 8. oktober frem forslag til statsbudsjettet for 2019. Vi har laget en oversikt over de viktigste endringene for norske bedrifter når det kommer til regnskap, skatt, lønn og avgift:

Forslag om redusert permitteringsperiode og ny beregning av dagpenger

Det er foreslått endringer både i permitteringslengden og beregningsgrunnlaget/beregningstidspunktet for dagpenger:

Redusert permitteringsperiode:

Regjeringen foreslår en reduksjon av den maksimale perioden med fritak fra lønnsplikt under permittering. Forslaget går ut på en reduksjon fra dagens 49 uker til 26 uker. Dette vil gjelde for nye permitteringstilfeller og er foreslått å tre i kraft fra 1. januar 2019.

Ny beregning av dagpenger:

Regjeringen foreslår å endre opptjeningsperioden, slik at det skal være inntekten de siste 12 (eller 36) månedene forut for søketidspunktet som skal legges til grunn ved beregning av dagpenger og minsteinntekt. Opptjeningsperioden blir da lagt nærmere søketidspunktet, noe som gjør at dagpengene i større grad vil kompensere for den faktiske inntekten vedkommende har på det tidspunktet han søker om dagpenger. Denne endringen for beregning av dagpenger er foreslått fra 1. juli 2019.

Naturalytelser, tips, diett og kildeskatt

Etter mange kritiske bemerkninger og vurderinger vedrørende skatt på naturalytelser, vedtok Stortinget tidligere i år endringer i beskatningen av naturalytelser. I forbindelse med statsbudsjettet for 2019, er det foreslått noen få presiseringer til regelverket.

Reglene for skattefri overtidsmat endres fra 2019

Fra 2019 fjernes fraværskravet på 12 timer, og erstattes med et krav om at vedkommende må jobbe minst 10 timer sammenhengende. Måltidet kan spises før den ansatte har jobbet 10 timer så lenge den totale arbeidstiden oppfyller kravet til varighet.

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2019 å sette den skattefrie beløpsgrensen til 200 kroner. Dette beløpet gjelder uansett om arbeidsgiver refunderer arbeidstakerens kostnader, eller om det er arbeidsgiver som kjøper inn maten (naturalytelse). I tillegg skal kostnadene dokumenteres uavhengig om kostnadene refunderes eller om det ytes en naturalytelse.

Kan bli enda flere diettsatser

I statsbudsjettet er det foreslått at arbeidstakere som er på dagsreiser fra og med 6 til og med 12 timer kan få en ny skattefri diettsats på 200 kroner. Dette er en reduksjon i forhold til statens sats som pr i dag er 297 kroner. For reiser over 12 timer uten overnatting foreslås det ny sats på 400 kroner, mot statens sats på 552 kroner.

Må betale arbeidsgiveravgift på all tips

Det foreslås at arbeidsgivere fra 2019 må innrapportere, foreta forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift på all tips som mottas av ansatte. Tipsen vil inngå i grunnlaget for feriepenger, sykepenger og pensjonsinnbetalinger på lik linje med tradisjonelle lønnsgoder.

Du kan lese om naturalytelser,tips, diett og kildeskatt her

Skatte- og avgiftssatser

Her kan du se hvordan forslaget til statsbudsjett påvirker blant annet minstefradrag, trygdeavgift, formueskatt og skatt på alminnelig inntekt:

Skatte- og avgiftssatser 2018 2019
SKATT PÅ ALMINNELIG INNTEKT
23 % 22 %
TRINNSKATT
Trinn 1 innslagspunkt 169 000 kr 174 500 kr
Sats 1,4 % 1,9 %
Trinn 2 innslagspunkt 237 900 kr 245 650 kr
Sats 3,3 % 4,2 %
Trinn 3 innslagspunkt 598 050 kr 617 500 kr
Sats 12,4 % 13,2 %
Trinn 4 innslagspunkt 962 050 kr 993 300 kr
Sats 15,4 % 16,2 %
TRYGDEAVGIFT
Nedre grense for trygdeavgift 54 650 kr 54 650 kr
Opptrappingssats 25 % 25 %
Lønnsinntekt 8,2 % 8,2 %
Fiske, fangst og barnepass 8,2 % 8,2 %
Annen næringsinntekt 11,4 % 11,4 %
Pensjonsinntekt mv. 5,1 % 5,1 %
PERSONFRADRAG
750 kr 550 kr
MINSTEFRADRAG LØNN
Sats 45 % 45 %
Nedre grense 4 000 kr 4 000 kr
Øvre grense 97 610 kr 100 800 kr
Særskilt fradrag i arbeidsinntekt 31 800 kr 31 800 kr
MINSTEFRADRAG PENSJON
Sats 31 % 31 %
Nedre grense 4 000 kr 4 000 kr
Øvre grense 83 000 kr 85 050 kr
FRADRAG ARBEIDS-/BESØKSREISER
Sats pr. km (inntil 50 000 km.) 1,56 kr 1,56 kr
Sats pr. km (over 50 000 km.) 0,76 kr 0,76 kr
Maksimalt fradrag før bunnfradrag 97 000 kr
Bunnfradrag 22 350 kr 22 700 kr
SKATTEFRI GRENSE PERSONALRABATT 7 000 kr
FORMUESSKATT
Bunnfradrag 1 480 000 kr 1 500 000 kr
Sats (Stat og kommune) 0,85 % 0,85 %

 

Endringer på merverdiavgiftsområdet

Det er ikke foreslått noen regelendringer på merverdiavgiftsområdet i budsjettet for 2019, men det omtales likevel enkelte endringer som vurderes innført på et senere tidspunkt:

Merverdiavgiftsfritak for elektroniske tidsskrift og bøker

Regjeringen tar sikte på å innføre merverdiavgiftsfritak for elektroniske tidsskrift og elektroniske bøker fra 1. juli 2019.  Fritaket vil gjelde elektroniske utgaver av trykte tidsskrifter, som ikke behøver å være identiske med trykte tidsskrifter.

Merverdiavgift på skadeforsikring

Regjeringen ønsker å utrede nærmere konsekvensen av å utvide merverdiavgiftsgrunnlaget til å omfatte skadeforsikring. Dette vil kunne følge det alminnelige regelverket for beregning av utgående merverdiavgift på selskapenes omsetning av forsikringspremier og fradragsrett for inngående merverdiavgift på vare- og tjenesteinnsats. Dersom merverdiavgift på skadeforsikring innføres, bør samtidig dagens finansskatt avvikles for denne virksomheten.

Avgiftsfritak for varesendinger fra utlandet med verdi under 350 kroner

Etter gjeldende rett skal det ikke svares merverdiavgift og eventuelle særavgifter og toll ved forsendelser av varer fra utlandet med verdi under 350 kroner inklusive frakt- og forsikringskostnader. Varene er fritatt for deklareringsplikt ved innførsel.

På grunn av den utredningen som foregår i EU foreslår regjeringen i statsbudsjettet for 2019 ingen endring i fritaksreglene. Departementet vil imidlertid følge med på utviklingen i EU, og etter hvert som det blir klarere hvilke løsninger EU velger å innføre, vil departementet vurdere om tilsvarende løsninger også bør innføres i Norge.