Bli kjent med Terje

Vi skal være en engasjert partner for våre kunder, og som en del av dette har vi et bredt spekter av tjenester vi kan hjelpe våre kunder med, blant annet regnskap, økonomistyring, skatt & avgift, lønn & HR, markedsføring og selskapsrådgivning. Mange av våre ansatte har særkompetanse innenfor disse tjenestene, blant annet Terje.

Bli kjent med Terje 1

Terje har blant annet bakgrunn fra revisjon og som controller og har jobbet i selskaper som PwC og Argentum. Han vil være en viktig brikke på veien mot nye og spennende tjenester vi vil tilby kundene våre. Dersom du trenger hjelp til selskapsstruktur eller egenkapitaltransaksjoner, er Terje den rette mann å spørre. Vi har tatt en prat med Terje for å bli litt bedre kjent.

Bli kjent med Terje

Hva brenner du for innen ditt fagfelt?

Jeg brenner for å kunne hjelpe kundene med å ha en god økonomistyring og kontroll på sitt regnskap, slik at de skal få frigjort mest mulig tid og energi til de tingene som kundene våre er gode på og deres kjernevirksomhet.

Hva ser du oftest at kunder trenger hjelp til?

Her er det variasjon fra kunde til kunde hva som er det største behovet. I det daglige arbeidet er det blant annet løpende regnskapsføring, fakturering, lønnskjøring og innberetning av korrekt mva, skatt og arbeidsgiveravgift til myndighetene. Noen kunder vil også ha større behov for rådgivning om økonomistyring og budsjett- og kostnadsoppfølging.

I tillegg er det kunder som har behov for bistand til å finne en mer hensiktsmessig selskapsstruktur, eller det kan være større transaksjoner hvor det vil være behov for å finne den beste måten å gjennomføre disse på.

Ingen liker å betale mer skatt enn de må. Har du noen gode tips?

Først og fremst tenker jeg det viktig å sikre seg at du får med deg alle fradragene du har rett på. Hovedregelen om fradragsrett i henhold til skatteloven er at det skal gis fradrag for alle kostnader som er pådratt for å erverve, vedlikeholde eller sikre skattepliktig inntekt. Ved større transaksjoner av for eksempel eiendom eller driftsmidler kan det og være store skattemessige forskjeller på om man for eksempel selger driftsmidler eller aksjer. Og så vil valg av riktig selskapsstruktur som det vises til i neste spørsmål også ha betydning for skatten som man ender opp med å måtte betale.

Hvorfor er rett selskapsstruktur viktig?

Valg av selskapsform og selskapsstruktur vil ha store konsekvenser i forhold til blant annet omfang, ansvar, risiko, rettigheter og forpliktelser, og det er derfor viktig at man tenker gjennom hvilken selskapsform og selskapsstruktur som er mest hensiktsmessig for sin virksomhet.

Dersom man for eksempel velger å etablere seg som et enkeltmannsforetak (ENK) vil dette kunne gi fordeler gjennom at det ikke stilles egenkapitalkrav, det er vesentlig færre formaliteter enn for et aksjeselskap og man kan selv bestemme det meste i selskapet. Imidlertid vil et ENK også innebære at man selv vil ha personlig ansvar for gjelden i foretaket, og alle inntekter og kostnader i foretaket vil være skattepliktig og fradragsberettiget sammen med eierens andre inntekter utenfor foretaket. Så dersom man skal drive en virksomhet av et visst omfang og med en viss risiko vil det trolig være mer hensiktsmessig å drive virksomheten gjennom et aksjeselskap, hvor man blant annet har en ansvarsbegrensning som i utgangspunktet innebærer at man ikke kan tape mer enn hva som er skutt inn av kapital i selskapet.

Et aksjeselskap har en klar fordel av at man begrenser risikoen gjennom at aksjonæren ikke har personlig ansvar for gjelden som selskapet pådrar seg. Videre slipper man utbyttebeskatning før man velger å ta penger ut av selskapet, men betaler kun selskapsskatt av selskapets overskudd, noe som ofte også vil medføre en vesentlig lavere skattesats enn for et ENK. På den andre siden så vil det være vesentlig mer formaliteter som man må forholde seg til. Dette innebærer blant annet regnskapsplikt, og dersom omfanget er av en stor nok størrelse så vil man også ha revisjonsplikt. Dersom det skal tas ut lønn, må det betales arbeidsgiveravgift for egen lønn og eventuelt andre ansatte.

Videre, dersom man har en større virksomhet og driver gjennom et konsern, kan det for eksempel være hensiktsmessig å sette opp en selskapsstruktur hvor man skiller eiendelene og driften av selskapet. Dette vil kunne gi en bedre risikostyring, hvor man vil redusere risikoen for å tape eiendelene dersom det skulle gå dårlig med driften.

Bli kjent med Terje 2

Ønsker du å komme i kontakt med oss?

Kontakt oss på e-post eller telefon.

41 700 700