Slik påvirker statsbudsjettet deg i 2020

Slik påvirker statsbudsjettet deg i 2020 1
På mandag 7. oktober la regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjettet for 2020. Det er minimale endringer i inntekst- og formueskatten i statsbudsjettet for 2020, men en rekke andre grep kan likevel påvirke lommeboken din. Finn ut hvordan statsbudsjettet påvirker deg i 2020. 

Skattefunn

I det nye forslaget til statsbudsjett for 2020 vil regjeringen øke støtten til FoU-investeringer i bedriftene, ved å endre Skattefunn-ordningen. Dette gjelder blant annet at timesatsen for egenutført FoU øker fra 600 til 700 kroner. I tillegg foreslår regjeringen en felles øvre grense for fradragsgrunnlaget på 25 millioner kroner for egenutført og innkjøpt FoU. Det ble også lagt frem forslag om felles fradragssats på 19%, uavhengig av bedriftsstørrelse.


Endringer i verdsettelse av aksjer i nystiftede selskaper og ved omvendt mor-datter fusjon eller forenklet fusjon

Nystiftede selskap har særskilte regler om formuesverdsettelse av aksjer, som regjeringen ønsker å fjerne. I dagens metode verdsettes aksjer til pålydende og overkurs. Nytt forslag vil gjøre at aksjene verdsettes etter ordinære verdsettelsesregler, som gjelder ikke-børsnoterte selskaper per utgangen av inntektsåret. I tillegg vil det bli en forskyvning i verdsettelsestidspunktet for aksjer i selskaper, som er eller har vært involvert i omvendt mor-datterfusjon eller forenklet fusjon. Ved å unngå enkle tilpasninger i selskapsstrukturen, reduseres formuesverdien i ikke-børsnoterte selskap.


Opsjonsskatteordningen for små oppstartsselskap

Nå utvides særreglene for opsjonsbeskatning i små oppstartsselskap, slik at virksomheten kan ha opp til 12 ansatte, og hver enkelt ansatt kan tildeles en opsjonsfordel på 1 millioner kroner per ansettelsesforhold. På denne måten vil regjeringen gjøre det mer attraktivt for små oppstartsselskap å benytte opsjoner, slik at de kan tiltrekke seg og beholde nøkkelpersoner i virksomheten


Formueskatt – Næringseiendom eid indirekte gjennom annet selskap

Det foreslås en justering i Statsbudsjettet for verdsettelsesreglene, ved at næringseiendom eid indirekte gjennom et unotert aksjeselskap eller selskap med deltakerfastsetting medregnes til 100 prosent av dokumenterbar omsetningsverdi på selskapets hånd, når sikkerhetsventilen benyttes.


Skatteplikt og fradragsrett for underholdsbidrag

I 2003 forsvant skatteplikt og fradragsrett for barnebidrag, men underholdningsbidrag til tidligere ektefelle er fremdeles fradragsberettiget for yter og skattepliktig for mottaker. Private avtaler om regelmessig understøttelse av søsken eller fjernere slektninger omfattes også av skatteplikten. Slik regelmessig, personlig understøttelse ønsker regjeringen å fjerne skatteplikten og fradragsretten.


Besøksreiser med fly

Skattefrie pendlerreiser med fly innenfor EØS, som arbeidsgiver dekker, skal ikke lenger ha en øvre beløpsgrense på 97 000 kroner.


Forskuddsutskrivingen VS. takseringsreglene

Regjeringen foreslår at satser fra naturalytelser og utgiftsgodtgjørelser, som har betydning for forskuddsutskrivingen, skal gå fra å fastsettes to ganger i året til kun én gang etter innspill fra Regnskap Norge. Dette må skje ved forskuddsutskrivingen før inntekståret. Endringen er kun måten satsene fastsettes på av skattedirektoratet og tar ikke sikte på materielle endringer.


350-kronersgrensen

Avgiftsfritaket ved import av varer med verdi under 350 kroner eller 350-kronersgrensen blir fjernet i 2020, for å bedre konkurransevilkår for norske butikker. Det vil derimot opprettes en forenklet registrerings- og rapporteringsordning for beregning og betaling av merverdiavgift, hvor ansvaret ligger på den utenlandske selgeren eller e-handelsplattformen. Ordningen vil gjelde varer med verdi inntil 3000 kroner.


Engangsavgift på bil

Nå skal kjøretøyets vekt og utslipp avgjøre engangsavgiften på bilen, ettersom det er kommet nye regler for å måle CO2-utslipp. Dette medfører at noen biler blir dyrere og noen kan bli rimeligere.


El-avgiften

El-avgiften øker med 1.9 prosent, som utgjør en økning fra 15.83 øre per kilowattime i 2019 til 16.13 øre per kilowattime i 2020.


CO2-avgiften

Fritak og lave satser i CO2-avgiften ønsker regjeringen å fjerne, samtidig øke den generelle satsen med 5 prosent. Dette gjelder også CO2-avgiften for petroleumsvirksomheten og innenriks,  hvor kvotepliktig luftfart økes med 5 prosent. I tillegg vil omsetningskravet for biodrivstoff i veitrafikken økes fra 12 til 20 prosent i 2020.


Andre forslag i statsbudsjett

  • Personfradraget lønnsjusteres.
  • Det innføres en begrensning av kildeskatt på pensjon, uføretrygd og andre uføreytelser for personer bosatt i EØS-stater, under visse vilkår.
  • Enkelte beløpsgrenser holdes nominelt uendret. Dette gjelder blant annet fagforeningsfradraget, kilometersatsene i reisefradraget, foreldrefradraget, den skattefrie nettoinntekten og formuestillegget i skattebegrensningsregelen, særskilt fradrag i tiltakssonen i Troms og Finnmark, fisker- og sjømannsfradragene og maksimal sparing i BSU.
  • Bestemmelsene for den skattemessige behandlingen ved overgang til IFRS9 utvides til å omfatte også unoterte banker og finansforetak.
  • Satsene for forenklet fortolling økes i lys av alminnelig prisstigning.
  • Totalisatoravgiften reduseres.
  • Maksprisen for foreldrebetaling i barnehage økes i 2020 med 95 kr. Den økes fra 3040 til 3135 kroner per måned.
  • Fra 1. september 2020 skal barnetrygden økes med 3 600 kroner i året for barn opp til seks år.
  • Det blir dyrere å fly i 2020. Flypassasjeravgiften justeres opp med 2 prosent på reiser innad i Europa. I 2020 vil flyseteavgiften være 76.5 kroner, sammenlignet med dagens sats på 75 kroner.
  • Kringkastingsavgiften utgår 1. januar 2020 og skal erstattes av skatt, ved å redusere personfradraget. Det vil si at en husstand med to skatteytere vil betale omtrent like mye som før.

For full oversikt over forslag til skattesatsene, se her.

Dette er kun et utdrag av forslaget som er lagt frem i Statsbudsjettet 2020. Her kan du lese mer om endringene i statsbudsjettet for 2020.