Skatt på diettgodtgjørelse fra 2018

Frem til nylig har dekning av diettgodtgjørelse etter statens satser vært skattefri for arbeidstaker, og arbeidsgiver har ikke betalt arbeidsgiveravgift av denne godtgjørelsen. På slutten av fjoråret kom det derimot flere endringer i regelverket som gjelder diettgodtgjørelse, både for reiser med og uten overnatting. 

Gjeninnfører diettsats for overnatting på hybel/brakke/privat

Endringene i reglene for diett har skapt mye forvirring, spesielt da det nylig har kommet flere endringer i regelverket som gjelder diettgodtgjørelse, både for reiser med og uten overnatting.

Den nyeste endringer gjelder diettsats for overnatting på hybel/brakke/privat. I begynnelsen av 2018 meldte Skattedirektoratet om at retten til trekkfri diett ble fjernet for de som overnatter privat eller på hybel/brakke med kokemuligheter. I februar ble det imidlertid bekreftet at denne diettsatsen gjeninnføres med en trekkfri sats på kr 88 pr. dag.

Vi understreker at endringen bare gjelder de som er på yrkesreise og ikke arbeidsreisende.

Skatt på diettgodtgjørelse fra 2018 1

Diettsatser for overnatting i 2018

For reiser med overnatting, er det først og fremst endringer i de trekkfrie satsene i form av at disse er redusert fra og med 2018. Dette innebærer at de som har avtale om diett etter statens satser nå vil få delvis beskatning av sin diettgodtgjørelse.

Tall oppdatert 21. februar 2018:

Type overnatting Trekkfri sats – Norge Statens sats – Norge Trekkfri sats – utland Statens sats – utland
Hybel/brakke m/kokemuligheter eller privat 88 Ingen særskilt sats 88 Ingen særskilt sats
Pensjonat eller hybel/brakke uten kokemuligheter 159 Ingen særskilt sats 159 Ingen særskilt sats
Hotell 569 733 Statens satser Fastsatt egne satser for hvert enkelt land
Hotell inkludert frokost 455 586 Statens satser

Kilde: Regnskap Norge

Diett på dagsreise i 2018

Når det gjelder reiser uten overnatting, er det endringer i vilkårene for å kunne motta trekkfri diettgodtgjørelse. For at en arbeidstaker skal ha krav på skattefri diett på dagsreiser må følgende kriterier være oppfylt:

1) Godtgjørelsen skal utbetales i samsvar med satser, legitimasjonskrav og øvrige bestemmelser i statlig regulativ:
  • reisen er på oppdrag fra arbeidsgiver
  • oppdragsstedet må være minst 15 km fra reisens utgangspunkt
  • reisens varighet er på minst 6 timer
  • det skal gjøres fradrag i dietten hvis måltider serveres/påspanderes
  • reiseregning leveres

Inntil statens satser for 2018 er ferdig forhandlet vil satsene fra 2017 legges til grunn. Det innebærer at det kan gis kr 289 for reiser f.o.m. 6 timer t.o.m. 12 timer og kr 537 for reiser over 12 timer.

2) Skattyter er på en yrkesreise og påføres merkostnader til kost.

Det vil si at utgifter til kost i seg selv ikke gir grunnlag for skattefri kostdekning. At det er en yrkesreise innebærer at

  • reisen er av ikke-fast, eller sporadisk, karakter der muligheten for å planlegge dagen med tanke på måltider ikke er tilstede
  • reisen anses som en yrkesreise etter bestemmelsene i forskrift til skatteloven (FSFIN) § 6-44-13

Skattyter som har et arbeid som nødvendiggjør regelmessig reising (f. eks. håndverkere, selgere), anses normalt ikke å ha merkostnader til kost på slike reiser.

Vilkårene i 1) og 2) må altså være oppfylt for at trekkfri dagdiett skal kunne utbetales. Dette innebærer at hver enkelt arbeidsgiver, i større grad enn tidligere, må gjøre en konkret helhetsvurdering av hvorvidt den enkeltes arbeidssituasjon er slik at den gir rett til trekkfri diett eller ikke.

Beregning av måltidsfradrag

Det skal foretas måltidstrekk dersom arbeidstaker får dekket ett eller flere måltider. Måltidstrekket er ulikt på reiser innenfor og utenfor Norge, se tabellen nedenfor.

Norge Utlandet
Frokost 20 % av diettsats 10 % av full døgndiett
Lunsj 30 % av diettsats 40 % av full døgndiett
Middag 50 % av diettsats 50 % av full døgndiett

Kilde: Regnskap Norge

Refusjon av utgifter til kost etter regning

Skattedirektoratet har presisert at det er et vilkår om at arbeidstakere må ha merkostnader til kost for å kunne få trekkfri diett. Direktoratet legger også til grunn at, om man pådrar seg merkostnader, i stor grad beror på arbeidssituasjonen.

Ansatte som har arbeid som innebærer regelmessige reiser og som har reiser som en del av sin normalarbeidssituasjon, som for eksempel håndverkere og selgere, regnes i utgangspunktet ikke å ha merkostnader til mat. Det legges til grunn at kostnader til mat for disse gruppene likestilles med kostnader til mat fra kantine, matbutikk el, som andre arbeidstakere uten reisevirksomhet også har. De vil derfor ikke kunne få diett utbetalt skattefritt.

Det finnes derimot et unntak ved lengre daglig fravær fra hjemme. Når ansatte har fravær fra hjemmet på 12 timer eller mer kan arbeidsgiver skattefritt dekke arbeidstakers kostnader til mat (overtidsmat) begrenset til Skattedirektoratets forskuddssats. Denne satsen er i 2018 kr 90 pr dag. Satsen gjelder ved dekning av matpenger (tariffestede / ikke tariffestede) og ved refusjon etter bilag.

Trenger din bedrift hjelp med lønnstjenester & HR?

Legg igjen kontaktinformasjonen din under eller kontakt oss direkte på kontakt@vangdalregnskap.no.