Revisjonsplikt – kan selskapet ditt velge bort revisor?

Revisjonsplikt - kan selskapet ditt velge bort revisor? 1

Fra og med 10. januar 2018 ble terskelverdiene for fravalg av revisjon hevet. Dette fører til at 7500 flere norske selskaper kan velge bort revisjon. Sjekk om ditt selskap er en av de her!

Terskelverdier i 2018

For å velge bort revisor fra 2018, må alle følgende vilkår være oppfylt:

  • Driftsinntekter må være under 6 millioner.
  • Balansesummen må være under 23 millioner
  • Mindre enn 10 årsverk i gjennomsnitt

Ikrafttredelse 10. januar 2018

Forskriften med de nye terskelverdiene trådte i kraft 10. januar 2018. For regnskapspliktige med ordinært regnskapsår innebærer ikrafttredelsestidspunktet at første regnskapsår de nye terskelverdiene kan gjelde for er regnskapsåret 2018.

Det er generalforsamlingen som med flertall som for vedtektsendring kan beslutte at selskapets årsregnskaper for inneværende regnskapsår eller senere ikke skal revideres etter revisorloven.

Terskelendringer minst hver 3. år

Forskriften åpner for at Næringsdepartementet hvert år kan indeksjustere terskelverdiene ut fra endringer i konsumprisindeksen fra Statistisk Sentralbyrå, og at departementet minst hvert tredje år plikter å gjøre dette.