Regelendringer sommeren 2018

Regelendringer sommeren 2018 1

1. juli kommer det en del regelendringer som kan være viktige for deg og din bedrift. Ikke alt er 100% avklart enda, men her er noen av de viktigste punktene fra Finansdepartementet:

Trygderett

Endringer i foreldrepermisjonen

Tredeling av foreldrepengeperioden er vedtatt fra 1. juli 2018. Dagens fedre- og mødrekvote utvides fra 10 til 15 uker. Den totale foreldrepengeperioden blir ikke utvidet og forblir på 49 uker med 100% dekningsgrad og 59 uker med 80% dekningsgrad.

Les mer om endringene i foreldrepermisjonen her


Stønadsperioden
for tvillingforeldre økes

Stønadsperioden for tvillingforeldre økes fra 5 og 7 uker ekstra avhengig av valgt dekningsgrad til henholdsvis 17 uker ved 100% dekningsgrad og 21 uker ved 80% dekningsgrad. For foreldre som får tre eller flere barn er det vedtatt ytterligere utvidet rett.

Arbeidsrett

Endring i fortrinnsretten for deltidsansatte

Det forventes endringer i fortrinnsretten for deltidsansatte, slik at de nå også kan kreve deler av en ledig stilling.


Endringer i Tvisteløsningsnemnda

Det forventes også endringer i reglene om Tvisteløsningsnemnda:

  • Den viktigste er at dersom man etter vedtak i Tvisteløsningsnemnda ikke reiser søksmål innen 8 uker, har vedtaket virkning som rettskraftig dom.
  • Videre at 8 ukers fristen løper fra det tidspunkt parten ble underrettet om nemndas avgjørelse.
  • Også en viss mulighet for å begjære gjenåpning av nemndas rettskraftige avgjørelser og beslutninger

Endringer i arbeidsmiljøloven

Stortinget har vedtatt endringer i arbeidsmiljøloven for å begrense bruken av innleie i bygg- og anleggsbransjen og få slutt på «nulltimerskontrakter». Det er stor usikkerhet knyttet til om hvorvidt dette regelverket trer i kraft 1. juli 2018 eller 1. januar 2019.

  • Presiseringer i hva som regnes som fast ansettelse, slik at forutsigbarhet for arbeid og reelt stillingsomfang sikres. Avtaler om “fast ansettelse uten garantilønn” som ikke gir noe garantert minste arbeidsomfang, vil ikke kunne videreføres uten å komme i strid med den nye regelen om hva som menes med en fast ansettelse.
  • For å kunne inngå avtale med lokal tillitsvalgt om innleie fra bemanningsbyrå (vikarbyrå), må virksomheten være bundet av tariffavtale med fagforening som har innstillingsrett (minst 10 000 medlemmer)

Lønn/Økonomi

Statens reisesatser er endelig klare

Endringene i statens særavtaler for dekning av utgifter til reise og kost i og utenfor Norge gjelder fra 22. juni 2018. Avtalene inneholder både nye satser og nye beregningsmåter for diettgodtgjørelse ved reiser ut over hele døgn og måltidstrekk. Les om endringene her.

Diverse

Forsinkelsesrente

Finansdepartementet har i forskrift fastsatt forsinkelsesrenten for annet halvår 2018. Rentesatsen skal være 8,50 prosent p.a. Finansdepartementet har videre fastsatt standardkompensasjon for inndrivelseskostnader i norske kroner til 380 kroner.


Engangsavgiften for ladbare hybridbiler

I behandlingen av 2018-budsjettet vedtok Stortinget å differensiere vektfradraget for ladbare hybridbiler i engangsavgiften etter elektrisk rekkevidde fra 1. juli 2018. Fra og med 1. juli må ladbare hybridbiler ha registrert elektrisk rekkevidde på minst 50 km for å oppnå maksimalt fradrag. Kjøretøy med kortere elektrisk rekkevidde enn 50 km får en andel av det maksimale fradraget. Andelen beregnes som forholdet mellom kjøretøyets registrerte elektriske rekkevidde og den nødvendige rekkevidden for å få maksimalt fradrag.