Regelendringer som trer i kraft 01.01.22

Illustrasjon-regelendringer-2022-vangdal

Viktige regelendringer fra 01.01.22

Vi har oppsummert de viktigste regelendringene som omhandler skatt- og avgiftsområdet.

SKATT

2022 oversikten for alle skattesatser finner du her.

Trinnskatten fornyes med nytt trinn

Det har nå kommet et nytt trinn 5 som vil gjelde for inntekt som overstiger 2 000 000 krone, som da skal beskattes med 17,4%.

Formueskatt

Generelt
Generelt økes skatt på formue ved å øke satsen for formueskatt og verdsettelsen av dyre primærboliger, fritidsboliger samt aksjer mv.

Formueskatten tilføres nytt trinn
For formue over 20 millioner kroner innføres det et nytt trinn. Formueskatten på formuer over 20 millioner kroner beskattes med en samlet sats på 1,10% – fordelt med 0,40% til staten og 0,70% til kommunen.

Bunnfradrag
Bunnfradraget for personlige skatteytere økes til 1,7 millioner – en økning på 200 000kr. For ektefeller vil beløpsgrensen for formueskatt økes til 3,4 millioner – økning på 400 000 kroner. Gjelder formueskatt til både staten og kommunen.

Verdsettelse

  • Driftsmidler mv. verdsettelse økes med 20% i 2022 – fra 55% til 75%.
  • Aksjers verdsettelse økes til 75% i 2022, fra 55%, en økning på 20%.
  • For primærboliger skal det fortsatt verdsettes til 25% av omsetningsverdi. Ved tilfeller hvor primærboligen har en verdi på over 10 millioner kroner, vil den få økt verdsettelse. Da vil den delen av boligen som overstiger 10 millioner kr i omsetningsverdi verdsettes til 50%.
  • For næringseiendom som enten er utleid eller ikke-utleid utgjør formuesverdien 75% av beregnet utleieverdi. Formuesverdien skal ikke overstige 75% av eiendommens dokumenterte omsetningsverdi. For fritidsboliger øker formuesverdien med 25% sett ut fra verdien som skal benyttes i skattemelding for 2021. For sekundærboliger økes verdsettingen med 5% av beregnet omsetningsverdi, som tilsier fra 90 til 95%.

Rabatt for elektrisk kjøretøy som firmabil reduseres

Ved fastsettelse av fordel ved bruk av arbeidsgivers bil til private formål har el-bil hatt en særskilt verdsettelsesrabatt. Bare 60 prosent av listepris har blitt tatt med i beregning av skattepliktig fordel. Særskilt verdsettelsesrabatt blir redusert f.o.m. 2022 slik at fordel ved privat bruk av el-bil i utgangspunktet da verdsettes til 80% av listepris.

IPS-fradraget blir redusert

Fra 2022 blir det mulighet til å spare opptil 15 000 kroner per år med fradragsrett i alminnelig inntekt. Det skattlegges som alminnelig inntekt med nettoskatt dersom det skal utbetales fra ordningen. Her er satsen 22% for 2022.

Utbytteskatten øker

For utbytte og aksjegevinster vil skattesatsen oppjusteres fra 31,68% til 35,2% fra 2022. Denne økningen gjennomføres ved at oppjusteringsfaktoren endres fra 1,44 til 1,60. F.eks.: Utbytte på 100 vil oppjusteres med en faktor 1,6 til 160, før det skattlegges med 22% som resulterer i 35,2% effektiv beskatning.

Reisefradrag

Det blir økning i reisefradraget – til 1,65kr per kilometer på arbeidsreiser og besøksreiser. Den tidligere kilometersatsen mellom 50 000 og 75 000 kilometer, tas bort. For reisefradrag vil den øvre grensen på 97 000 kroner beholdes. Bunnfradragsgrensen settes ned til 14 000 kroner, fra 23 900 kroner.

Trygdeavgiften reduseres

Trygdeavgiften for næringsinntekt blir på 11,2% mens trygdeavgiften for lønn/trygd blir på 8%.

Frikort

Grensen for frikort oppjusteres til 65 000 kroner.

Kontingent for fagforening

Fradraget oppjusteres til 5 800 kroner, fra 3 850 kroner.

Fradragsretten på gaver til frivillige organisasjoner halveres

Øvre grense for fradragsbeløp nedjusteres nå til 25 000 kroner fra og med 2022, mot tidligere 50 000 kroner.

Skattefri ansattordning ved aksjekjøp opphører

Ordningen hvor ansatte skattefritt kan motta inntil 1/4 av aksjens markedsverdi, med øvre grense på 7 500 kroner for hver ansatt per inntektsår, opphøres i 2022.

Les også om korrigeringene i OTP-loven som gjelder fra 01.01.22.

 

Ansattopsjoner i oppstartsselskaper

Det blir innført en ny skatteordning for ansattopsjoner i selskaper som er i oppstarts- og vekstfasen. Ordningen erstatter den særskilte opsjonsskatteordningen for små oppstartsselskap, som ble innført fra 01.01.2018.

De nye reglene for oppstartsselskaper virker slik at opsjonene ikke skattlegges som lønn ved innløsning av opsjonen. Skattleggingen oppstår i sin helhet først ved salg av aksjene, og dette muliggjør at den ansatte kan la aksjene være i selskapet istedenfor å måtte selge unna aksjene for å betale skatten av opsjonsfordelen.

De ansatte kan motta opsjoner verdt inntil 3 millioner kroner, og de vil ikke skattlegges når opsjonen innløses. Når aksjene så selges, vil skatteplikten gjelde, samt kapitalbeskatning av verdistigningen.

Det vil i tillegg være krav om at innløsningsverdien ikke er lavere enn markedsverdien av aksjene på tildelingstidspunktet. I tilfeller hvor opsjonens verdi er lavere enn markedsverdien på tildelingstidspunktet, frafaller de nye reglene. Da vil regelen om ordinær opsjonsbeskatning i arbeidsforhold tre i kraft.

Plikt til opplysning ved bruk av utenlandske arbeids- og oppdragstakere

Fra 2022 blir der endringer i fristene mv. for rapportering til skattemyndighetene når det benyttes utenlandske arbeids- og oppdragstakere. Disse endringene vil gjøre plikten til rapportering mindre innviklet. Reglene er utarbeidet etter konsultasjon med EFTAs overvåkningsorgan ESA.

Rapporteringen skal gjøres v.h.a. skjema RF-1199/RF-1198, i egen portal hos Skatteetaten. Rapporteringsfrist er den 5. i måneden etter at arbeidet ble iverksatt. Skulle oppdraget/arbeidet iverksettes etter den 20. i inneværende måned, forlenges fristen til den 15. i påfølgende måned.

Endret sonetilhørighet og virkeområde for arbeidsgiveravgift

I 2022 blir det innført noen endringer i ordningen for differensiert arbeidsgiveravgift. Sonetilhørigheten for enkelte kommuner er en av tingene som endres. I tillegg vil virkeområdet bli utvidet for reglene om ambulerende virksomheter. Her blir det i tillegg endring i reglene for hvilken sats som skal brukes i form av stedbundet virksomhet i flere soner og fjernarbeid.

Sektoravgrensningen for finansielle aktiviteter blir også endret. Denne ordningen har enda ikke blitt godkjent av ESA, så ta forbehold om at det kan komme pålegg om enkelte endringer og mindre justeringer.

AVGIFTER

Alle særavgiftene vil utgangspunktet oppjusteres med 1,3% av hensyn til forventet prisvekst. Små avvik kan forekomme, noe som skyldes avrundinger av satsene.

Her finner du oversikten over alle avgiftssatsene.

MVA

Akupunkturtjenester vil fra 01.01.22 være avgiftspliktig med 25%.

RETTSgebyr

For 2022 er rettsgebyret satt til 1 223 kroner. Rettsgebyret gjelder blant annet for bestemmelse av gebyrer og tvangsmulkt etter skatteforvaltningsloven og A-opplysningsloven.

Ønsker du og din bedrift hjelp med å holde kontroll på regelverket, eller har andre spørsmål? Ta kontakt med oss i Vangdal Regnskap, vi hjelper dere gjerne!

 

 

 

 

 

 

Regelendringer som trer i kraft 01.01.22 1

Ønsker du å komme i kontakt med oss?

Kontakt oss på e-post eller telefon.

41 700 700

Related Posts