Ny plikt fra 1. november 2021

Ny plikt fra 1. november 2021 1

Fra 1. november 2021 omfattes selskap, foreninger og stiftelser av en ny lov om å identifisere og dokumentere hvilke fysiske personer som er reelle rettighetshavere. Les videre for å finne ut hva dette betyr for deg og din bedrift.

OFFENTLIG REGISTER

Bakgrunnen for dette nye regelverket er et EU-direktiv som pålegger medlemsland å opprette et offentlig register over hvem som er å anse som reelle rettighetshavere. Utgangspunktet er at bedrifter skal rapportere hvem som er reell rettighetshaver til et register, slik at rapporteringspliktige – etter hvitvaskingsloven – kan gjøre søk i registeret. Formålet er å sikre økt åpenhet om norske bedrifters eierstrukturer.

HVEM ER REELL RETTIGHSETHAVER?

En reell rettighetshaver er en person som, i siste instans, eier eller kontrollerer virksomheten. I et selskap regnes reell rettighetshaver som en fysisk person som:

 • Eier mer enn 25% av eierandelene (direkte eller indirekte)
 • Har mer enn 25% av stemmerettighetene (direkte eller indirekte)
 • Kan utpeke eller avsette mer enn halvparten av styremedlemmene (direkte eller indirekte)
 • På en annen måte utøver kontroll over den registreringspliktige

I stiftelser regnes fysisk person som:

 • Styremedlemmer og daglig leder
 • En person som uttrykkelig kan utpeke et flertall av styremedlemmene
 • En eller flere personer som har gitt grunnkapital til stiftelsen
 • En person som er tilstått særlige rettigheter i samsvar med stiftelsesloven §9 (1) d
 • En person som uttrykkelig er angitt som destinatar

Les mer om hva en reell rettighetshaver ved å klikke her.

HVEM GJELDER PLIKTEN FOR?

De nye pliktene gjelder:

 • Juridiske personer, enheter og andre sammenslutninger som driver virksomhet i riket
 • Andre juridiske personer, enhet og andre sammenslutninger som er registrert i riket
 • Forvaltere av utenlandske turister og lignende arrangementer som driver virksomhet i riket

De nye pliktene er ikke begrenset til selskap.

PLIKTEN TIL DEN REGISTRERINGSPLIKTIGE

Etter det nye regelverket fra 1. november har den registreringspliktige 3 oppgaver:

 1. Å identifisere reelle rettighetshavere
 2. Å registrere reelle rettighetshavere i det nye registeret når det kommer i drift i 2023
 3. Å dokumentere grunnlaget for identifiseringen

Om det ikke har vært mulig å identifisere hvem reell rettighetshaver er, eller den registreringspliktige mener det ikke finnes noen reell rettighetshaver – må dette begrunnes og dokumenteres. Den registreringspliktige må innhente opplysninger fra blant annet stiftelsesdokumenter, vedtekter og aksjeeierbok. Ved nyetableringer og endringer i hvem som regnes som reell rettighetshaver gjelder en rapporteringsfrist på 14 dager.

Les loven om register over reelle rettighetshavere ved å klikke her.

HVA BETYR DETTE FOR DEG OG DIN BEDRIFT?

Dette nye regelverket krever at opplysninger om hvilke fysiske personer som er reelle rettighetshavere skal kunne dokumenteres, oppbevares og eventuelt kunne utleveres til myndighetene. Bedrifter er forpliktet til å foreta alle rimelige og nødvendige forsøk for å identifisere hvem som egentlig eier eller kontrollerer virksomheten. Jo større og mer kompleks en virksomhet er, jo mer vil kreves av virksomheten i forhold til kartlegging av reelle rettighetshavere.

Vi i Vangdal Regnskap kartlegger reelle rettighetshavere for de selskapene vi er regnskapsfører for hvert år som en del av vårt ansvar som autorisert regnskapsførerselskap, så dersom du trenger bistand til å kartlegge dine reelle rettighetshavere kan vi hjelpe deg!

Har du spørsmål? Spør din økonomikonsulent, eller kontakt oss på kontakt@vangdalregnskap.no eller tlf: 41 700 700.

Ny plikt fra 1. november 2021 2

Ønsker du å komme i kontakt med oss?

Kontakt oss på e-post eller telefon.

41 700 700

Related Posts