Kompensasjonsordning 4

illustrasjon_Kompenasasjonsordning 4 - kunderådgivere

I kompensasjonsordning 4 er det dokumentasjon og kontrollhandlinger som står i fokus. Nå har det blitt mer omfattende krav til dokumentasjon for både den som søker og den som bekrefter søknaden. Vi vil i dette blogginnlegget gi en oversikt over de viktigste endringene i kompensasjonsordning 4, hvilken dokumentasjon søker må sørge for å ha på plass, samt endringene som er gjort i de pålagte kontrollhandlingene og oppdragsdokumentasjon.

Vesentlige endringene i kompensasjonsordning 4

En av endringene i kompensasjonsordning 4 er at tilskuddsperiodene blir endret fra to-måneder til månedlige. Disse periodene er november 2021, desember 2021, januar 2022 og februar 2022. Det er nå åpnet for søknader for kompensasjon for periodene november 2021 og desember 2021. Se søknadsperioder i oversikten under.

Tilskuddsperiode Søknadsperiode
November 2021 28. januar 2022 til 25. april 2022
Desember 2021 28. januar 2022 til 25. april 2022
Januar 2022 15. februar 2022 til 25. april 2022
Februar 2022 15. mars 2022 til 15. mai 2022

Videre er det innført at foretak som får overskudd på minst kroner 50 000 i det regnskapsåret tilskuddsperioden tilhører, skal tilbakebetale mottatt tilskudd som overstiger dette. Unntaket er dersom mottatt kompensasjon gjelder tapt varelager.

Hvis et selskap som har mottatt tilskudd fra og med tilskuddsperioden november 2021 ønsker å ta ut utbytte, skal tilskuddet tilbakebetales før foretaket vedtar eller utbetaler ønsket utbytte. For å unngå tilbakebetalingsplikt kan utbytte tidligst vedtas i januar 2024.

Se den nye forskriften for kompensasjonsordning 4, her.

Dokumentasjon

Ved søknad om kompensasjon til dekning av de faste uunngåelige kostnadene, må du etter forskriften § 3-6 tredje ledd ha følgende dokumentasjon:

Oppstilling 1

Kostnader og omsetning

 • Oppstilling som underbygger tallene og beregningene som ligger til grunn for søknaden.
 • Det skal være henvisning til relevant regnskapsmateriale, som for eksempel:
  • Kjøpsdokumentasjon
  • Fakturajournal
  • Oversikt over opptjent inntekt som ikke er fakturert
  • Kontospesifikasjon med tilhørende salgsdokumentasjon
  • Avtaler
 • Må kunne vise hvordan omsetning og de faste uunngåelige kostnadene er periodisert.

Oppstilling 2

Underskudd i tilskuddsperioden

 • Se forskriften §§ 3-1 (3) og 3-9, det skal være en oppstilling av konsernets eller foretakets beregnede underskudd i tilskuddsperioden.
  • Kostnader som er spesifisert:
   • Erstatning, tilskudd og annen dekning som dekker kostnadene. Her skal ikke tilskuddet for tapt varelager føres, da dette gjøres av Brønnøysundregistrene.
   • Omsetning fra salg av tjenester som er utført og varer som er levert. Her skal det også inkluderes tilskudd som etter forskriften skal regnes med som omsetning.
   • Økonomisk kompensasjon til dekning av inntektsbortfall. Her kan det inkluderes andre offentlige tilskudd og erstatningsutbetaling fra forsikring, men tilskudd etter forskriften skal ikke regnes med.
  • Det skal være henvisning til relevant regnskapsmateriale
  • Spesifikasjon av kostnader per post og vise hvordan kostnadene er periodisert
   • Varekostnad
   • Annen driftskostnad
   • Lønn og andre personalkostnader
   • Avskriving på immaterielle eiendeler og varige driftsmidler
   • Endring i varebeholdning under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer
   • 3-2 tredje ledd, netto rentekostnader, negativ netto rentekostnader skal også medregnes.

Usikker på om ditt foretak kan få tilskudd? Se her for å få vite mer.

Oppstilling 3

Konsern

 • Se § 3-4 (2), hvor det skal være en oppstilling over foretakene i konsernet
 • Når det er en samlet søknad, skal oppstillingen inneholde fordelingen av tilskudd mellom de ulike foretakene
  • En slik oppstilling skal sendes inn når Brønnøysundregistrene forespør det. Dette er nytt fra kompensasjonsordning 4.
 • Det skal foreligge dokumentasjon på at alle selskapene har skriftlig samtykke som nevnt i forskriften § 3-4. Det omhandler at foretaket kan få tilbakebetalingsplikt og at det utarbeides konsernoversikt med fordeling av tilskudd innad i konsernet.

Oppstilling 4

Små foretak

 • Se forskriften § 1-5, det skal vise hvilke foretak som inngår i beregningen av at foretaket oppfyller kriteriene for små foretak.
 • Det siste godkjente årsregnskapet til de foretakene som inngår skal inngå som underlagsdokumentasjon.

Oppstilling 5

Tapt varelager

Når tilskudd til dekning av tapt varelager skal beregnes må det utarbeides en oppstilling hvor følgende skal spesifiseres:

 • Prosent og beløp for normalt varesvinn
 • Henvisning til relevante bokføringsbilag
 • Tilskuddsberettiget beløp
  • Her skal normalsvinn fratrekkes anskaffelseskost
 • Anskaffelseskostnad og angivelse av mengde eller antall
 • Hvilke varetyper det søkes kompensasjon for
 • Dersom det er tapte varer skal det spesifiseres for eventuell erstatning
 • Normalvinn og anskaffelseskostnader må dokumenteres

I tillegg må det redegjøres for tapet, og der skal det komme frem følgende:

 • Hvorfor tapet oppstod, da med henvisning til følgende:
  • Pålegg om skjenkestopp eller stenging fra kommunen eller staten
  • Perioden som det var pålegg om skjenkestopp eller stengning
  • Hva som gjorde at det ikke var mulig å unngå tapet
  • Hva som skjedde med varene som gikk tapt
 • Donasjon til veldedige formål:
  • Beskrivelse av hvem som har mottatt donasjonen
  • Når donasjonen var gjennomført
  • Hva donasjonen omfattet
 • Dersom det er et serveringssted som ble stengt på grunn av skjenkestopp og skal søke om kompensasjon for annet enn tapte alkoholholdige drikkevarer, skal det:
  • Angis hvilken periode virksomheten holdt stengt
  • Redegjøre hvorfor skjenkestoppen gjorde det ulønnsomt å holde åpent
 • Angi hvilken prosentsats som er benyttet for normalt varesvinn. Dersom den som søker har benyttet lavere prosentsats enn 7% skal det opplyses om:
  • Prosentsatsen som er benyttet, dersom det er fordelt på varetype, skal det dokumenteres.
  • Bokført varekjøp og varesvinn i 2019-regnskapet.

For eksempler for oppstilling, se kompensasjonsordning.no.

Kontrollhandlinger

Nå har Brønnøysundregistrene fastsatt kontrollhandlinger som revisor eller autorisert regnskapsfører må gjennomføre for å kunne bekrefte en søknad om tilskudd.

Kontrollhandlingene må gjennomføres og dokumenteres. Dette gjelder også hvor regnskapsfører fyller ut søknaden på vegne av tilskuddsmottaker.

Det er ikke store forskjeller på kontrollhandlingene, sammenlignet med kompensasjonsordning 3. Noen endringer er det, og de er:

 • Tapt varelager
  • Særlig det som kan relateres til normalsvinn og donasjoner.
 • Samlet søknad for konsern
  • for konsern som søker samlet som om konsernet var ett foretak, må en sørge for at det foreligger pålagt dokumentasjon
 • Utbyttebegrensning
  • Kontrollere at det ikke er foretatt eller vedtatt utdelinger

Kontroller som er pålagt, kan du finne her.

Det skal være dokumenter fra regnskapsfører om at kontrollhandlingene er gjennomført, og i tillegg skal det sørges for at det er tilgang på relevant underlagsdokumentasjon. Dokumentasjonen inngår som oppdragsdokument fra regnskapsfører. Det kan også være greit å huske på at regnskapsfører må ha oppdragsavtale for bekreftelsesoppdraget.

 

Usikker på hvilke av oppstillingene som gjelder din bedrift, eller hvordan dette skal gjennomføres? Vi i Vangdal Regnskap hjelper deg gjerne med kompensasjonsordning 4. Ta kontakt med oss i Vangdal Regnskap, her.

Kompensasjonsordning 4 1

Ønsker du å komme i kontakt med oss?

Kontakt oss på e-post eller telefon.

41 700 700

Related Posts