Kompensasjonsordning 3

Kompensasjonsordning 3 1

KOMPENSASJONSORDNING 3

En videreføring av kompensasjonsordning 2, men det er såpass store endringer at det er laget en ny forskrift. I dette innlegget vil vi oppsummere noen av de viktigste endringene.

Det viktigste punktet som kommer frem i den nye forordningen er at det er nå bare foretak med underskudd som får kompensasjon for omsetningsfall for tilskuddsperioder fra mars 2021. Det som også er viktig å notere seg er at selv om foretaket ikke har hatt underskudd, så kan foretaket kreve kompensasjon for tapt varelager for mars og april.

Tilskuddsperiodene som denne nye forskriften omfatter, er per nå satt til mars/april 2021 og mai/juni 2021. Dette med forbehold om at det kan være aktuelt med videreføring etter juni. Den nye kompensasjonsordningen har blitt mer komplisert, og det er nå færre som oppfyller kravene for kompensasjon. Dette på grunn av de omfattende endringene, og at tilskuddsordningen fra mars/april 2021 bygger på et annet statsstøtteverk enn det som var til og med februar 2021.

Det må være underskudd

Som vi skrev innledningsvis, er det bare foretak som har underskudd i tilskuddsperioden som kan kreve tilskudd. Tilskuddet kan ikke overstige 90% av beregnet underskudd for små foretak, og 70% for mellomstore og store foretak. Les mer her om hvordan du regner på dette regnestykket her.

nye sammenligningsperioder

Likt som forrige kompensasjonsordning, må foretaket kunne vise til et omsetningsfall på minimum 30% – dette gjelder for sammenligningsperioden og tilskuddsperioden. I tillegg må omsetningsfallet i all hovedsak skyldes koronapandemien. Ved å videreføre kompensasjonsordningen fra mars/april 2021 og utover, vil utfordringen være at samme periode i 2020 ikke er presentabel for normal drift. Derfor blir det nå endret i forskriften at ordinær sammenligningsperiode går to år tilbake, og mars/april 2021 blir sammenlignet med mars/april 2019.

Ettersom sammenligningsperioden nå er endret, så skal Brønnøysundregistrene oppjustere innmeldt omsetning fra 2019 med konsumprisindeksen. For dere som har foretak som er registrert mindre enn to år tidligere enn tilskuddsperioden, skal da bruke omsetning i kalendermånedene januar og februar 2020 som grunnlag for beregning. Dette gjelder også for foretak som ikke hadde omsetning i sammenligningsperioden.

Tapt varelager – kompensasjon?

Selv om foretaket ikke kan vise til underskudd i tilskuddsperioden, så kan du likevel søke om kompensasjon for tapt varelager i tilskuddsperioden mars – april 2021. Dette gjelder selvfølgelig kun dersom foretaket ellers oppfyller kravene. Nå er det også åpnet for at foretak kan søke om denne kompensasjonen for tilskuddsperiodene november – desember 2020 og januar – februar 2021 i kompensasjonsordning 2. Søknaden må være sendt innen 15. oktober, og må være godkjent av revisor eller autorisert regnskapsfører.
Vilkårene for kompensasjon er uendret, les mer om de her.

Hvordan dokumentere for tapt varelager?

Det skal dokumenteres hva anskaffelseskostnaden for varene var, samt synliggjøre tapet. Det må utarbeides en skriftlig redegjørelse, hvor det beskrives:

 • Grunnen til at tapet oppstod – henvisning til statlig eller kommunalt pålegg om skjenkestopp eller stenging.
 • Hva som gjorde at det var umulig å unngå tapet
 • De tapte varene – hva som har skjedd med de

I tillegg må det utarbeides en oppstilling over de enkelte varetypene som det søkes kompensasjon for. Det skal spesifiseres mengde og antall, samt anskaffelseskostnad med henvisning til relevante bokføringsbilag.

flere endringer som kun gjelder kompensasjonsordning 3
 • Faste uunngåelige kostnader
  • Nå inngår også kostnader til myndighetspålagt tilsyn og kontroll, samt medlemskontingent og omsetningsbasert avgift til et landsdelsselskap eller destinasjonsselskap.
 • Store og mellomstore foretak som allerede før korona var i økonomiske vanskeligheter kan ikke søke støtte. Dette beregnes ut ifra:
  • At foretaket regnes som stort eller mellomstort foretak og at siste regnskapsåret med balansedag før 01. mars 2020 viser at samlet egenkapital utgår mindre enn halvparten av selskapskapital og overkurs.
  • For stort foretak og regnskapsåret for de to siste regnskapsårene med balansedag før 01. mars 2020 viser at samlet gjeld utgjør mer enn 7,5 ganger samlet egenkapital. Samt at forholdet mellom EBITDA og netto rentekostnader er større enn 1.
 • Dersom støttebeløpet er mellom 40 millioner og 100 millioner avkortes det med 50%.
 • Maksgrensen for samlet tilskudd er 100 millioner, dette gjelder alle tilskuddsperioder fra mars 2021.
 • Det må være samme revisor eller autorisert regnskapsfører som bekrefter innholdet i søknadene for alle foretakene i samme konsern for en tilskuddsperiode.
 • Plikten for oppbevaring av dokumentasjon for tilskuddsperioder fra mars er utvidet til 10 år.
 • Det er også kommet nye dokumentasjonskrav
  • Fremstilling over foretakene i konsernet
  • Fremstilling av beregnede underskudd i tilskuddsperioden for konsernet eller foretaket
  • Om foretaket søker som små foretak, må det fremstilles hvilke foretak som inngår i beregningen som oppfyller kriteriene for små foretak.

Ønsker du å lese mer om den nye forskriften som gjelder fra og med tilskuddsperioden mars/april 2021? Trykk her.

Dersom du har spørsmål knyttet til ny kompensasjonsordning eller har andre henvendelser, så ta gjerne kontakt med oss.

Kompensasjonsordning 3 2

Ønsker du å komme i kontakt med oss?

Kontakt oss på e-post eller telefon.

41 700 700

Related Posts