Nye forslag til økonomiske tiltak fra Regjeringen

Illustrasjon-covid-19-økonomiske-tiltak

Smitten i Norge er økende, og smittetiltakene er omfattende. Dette gjør det tyngre for både næringsliv og arbeidsplasser. I den forbindelse med dette hadde Regjeringen en pressekonferanse 14.12.21 hvor forslag til nye økonomiske tiltak ble fremlagt. Vi har tatt en oppsummering av tiltakene som i januar skal legges frem for Stortinget.

Tiltak som gjeninnføres

Personer med lav opptjening i 2021 vil sikres dagpengeretten ved at kravet til tidligere inntekt senkes, fra 1,5G til 0,75 G siste 12 mnd. Om det skal beregnes for de siste 36 mnd senkes inntektskravet fra 3G til 2,25G.

Tidligere ordning har hatt krav om at arbeidstaker må ha redusert arbeidstiden sin med 50% for å kunne kreve dagpenger. I forslaget for ny ordning senkes dette kravet, nå til at arbeidstiden må være redusert med minimum 40%.

Hjemmelen som tillater forskuttering av dagpenger ved behov forlenges. I tillegg vil Regjeringen sikre at Nav er i stand til å håndtere mulig økning av henvendelser.

Se hele Arbeids- og sosialdepartementets pressemelding her.

Tiltak for arbeidstakere

Koronaordningene som er gjeldene var planlagt å vare ut januar, er nå forlenget ut februar.

  • Dagpengesatsen er økt til 80% kompensasjon for den delen av dagpengene som er 3 ganger grunnbeløpet.
  • Tidligere kunne arbeidstaker jobbe opp mot 50% av sin arbeidstid, nå er dette økt til 60% før kravet om dagpenger frafaller.
  • Kompensasjonsordningen gjelder også for selvstendig næringsdrivende og frilansere.
  • Rett til dagpenger til permitterte og ledige, uavhengig av hvor lenge de har mottatt dagpenger.

Tiltak for næringslivet

Først; Detaljer i utforming av kompensasjonsordningen etter nyttår og hvordan den nye lønnsstøtteordningen vil være kommer senere. For perioden november-desember blir kompensasjonsordningen både forlenget og justert. Kravet til omsetningsfall er nå 30%, mot 40% i forrige periode. Det maksimale støttebeløpet per bedrift/konsern blir redusert, før var det 20 millioner kroner for tomånedersperioden, mens nå er det 15 millioner kroner.

For lokale virksomheter vil den kommunale kompensasjonsordningen bli utvidet.

Statlig lånegarantiordning blir innført igjen, her tas det sikte på at den skal kunne være åpen for nye lån i det første halvåret av 2022.

Regjeringen vurderer muligheten av å forenkle det å søke om utsettelser av avgifts- og skatteinnbetalinger.

For virksomheter som mottar støtte, vil det bli utbyttebegrensninger. Dersom virksomheten som mottar støtte går med overskudd i 2021, vil de måtte tilbakebetale støtte som er mottatt fra november og desember.

Tiltak for frivillighet, idrett og kultur

Regjeringen ønsker å øke bevilgningen til midlertidig tilskudd til frivillighetssektoren.

For publikumsarrangementer av nasjonal verdi i idrettssektoren, ønsker Regjeringen å øke bevilgningene i tilskuddsordningen. De ønsker å øke dekningsgraden til 70%, mot tidligere 50%.

Kompensasjonsordningen for kultursektoren vil forlenges, og 8. desember – 31. mars 2022 vil stimuleringsordningen gjeninnføres.

 

Se hele kulturdepartementets pressemelding her.

 

Trenger din bedrift hjelp med håndtering av noen av disse tiltakene? Vi i Vangdal Regnskap hjelper gjerne deg og din bedrift.

Nye forslag til økonomiske tiltak fra Regjeringen 1

Ønsker du å komme i kontakt med oss?

Kontakt oss på e-post eller telefon.

41 700 700

Related Posts