Endringsforslag – Statsbudsjettet 2022

Endringsforslag til Statsbudsjettet 2022
Endringsforslag til Statsbudsjettet 2022

Tirsdag 12. oktober la regjeringen fram sitt forslag til statsbudsjettet for 2022, og vi skrev om hovedtrekkene i forhold til endringer i skatte- og avgiftsreglene. Her kan du lese regjeringen Støre sine endringsforslag til statsbudsjettet 2022, i forhold til skatt og avgift.

Vårt blogginnlegg om hovedtrekkene i forslag til endringer i skatte- og avgiftsreglene kan du lese her. 

ENDRINGER I FORMUESKATT

Formueskattesatsen økes nå til 0,95%, og verdsettelsen av aksjer og driftsmidler økes til 65%. Formuesverdiene av fritidsboliger oppjusteres med 25%, mens bunnfradraget i formueskatten økes til 1,65 mill. kroner. I tillegg, øker verdsettelsen av primærboliger til 50% for den delen av markedsverdien som overstiger 10 mill. kroner. Det gjøres også en endring i skatteloven for å sikre at erstatningsbeløp for tap av egen bolig (primærbolig) ved brann eller naturkatastrofe. Den settes til 25% av boligens omsetningsverdi i erstatningsåret. 

ENDRINGER I INNTEKTSSKATT

Lønn/Trygd

Nedre grense for å betale trygdeavgift videreføres nominelt, og trygdeavgiftssatsene for lønn/trygd og næringsinntekt reduseres med 0,1 prosentenhet. Satsen for minstefradraget i lønn/trygd videreføres uendret fra 2021.

TRINNSKATTESATSENE

Trinnskattesatsene videreføres uendret fra 2021 i trinn 1 og 2. I trinn 3 og 4 økes den med 0,1 prosentenhet. Innslagspunktet for trinn 3 videreføres nominelt på 250kr fra 2021. 

PERSONFRADRAGET

Personfradraget er nå  58 250kr, som er en økning på 4 250kr.

FORELDREFRADRAGET

Beløpsgrensene i foreldrefradraget videreføres nominelt. Forslaget om å legge om foreldrefradraget til en beløpsgrense har blitt trukket. 

UTBYTTE

Oppjusteringsfaktoren for utbytte mv. økes fra 1,44 til 1,6.

ENDRINGER I INNTEKTSFRADRAG OG SÆRORDNINGER

Fagforening

Det maksimale fagforeningsfradraget økes til 5 800kr. Denne økningen er første del av en toårig opptrappingsplan mot en dobling av fradraget.

Reise

Bunnbeløpet i reisefradraget reduseres til 14 000kr for alle, uten geografisk begrensning. Forslaget om en kilometersats på 1,65kr/km opprettholdes.

Frivillige organisasjoner

Maksimalt fradrag for gaver til frivillige organisasjoner reduseres fra 50 000kr til 25 000kr.

Pensjon

Maksimalt fradrag for individuell sparing til pensjon reduseres fra 40 000kr til 15 000kr.

El-bil som firmabil

Rabatten for elbiler i firmabilbeskatningen på 40% oppheves.

Skattefrihet for aksjer

Ordningen med skattefrihet for ansattes kjøp av aksjer mv. oppheves.

ENDRINGER I ORDNINGEN MED DIFFERENSIERT ARBEIDSGIVERAVGIFT

Regjeringens forslag om å endre særreglene for ambulerende virksomhet i ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift, trekkes. Muligheten for å benytte lavere sats for ambulerende virksomhet, i form av fjernarbeid utført i en sone med lavere sats enn i registreringssonen, fjernes også.

ENDRINGER I AVGIFTER

Veibruksavgift

Veibruksavgiften reduseres med: 

  • 0,62 kr/liter for biodiesel 
  • 0,46 kr/liter for bioetanol 
  • 0,18 kr/liter for bensin 
  • 0,18 kr/liter for mineralolje 
Klimaavgift

Det innføres en CO2-avgift på naturgass og LPG til veksthusnæringen på 10% av det generelle avgiftsnivået, på ikke-kvotepliktige utslitt. Planen er å gradvis trappe avgiften opp til det generelle nivået i 2026.

Innførselskvoter

Endringen i de avgiftsfrie innførselskvotene fra 2014 reverseres, slik at reisende ikke lenger kan bytte ut kvoten for tobakksvarer med 1,5 liter vin eller øl.

Har du spørsmål eller andre henvendelser? Ta kontakt med oss.

Kontakt oss på e-post eller telefon.

41 700 700

Related Posts