Endringer i forskrift om hjemmekontor

Endringer i forskrift om hjemmekontor

I juli i år trer de nye endringene i forskriften om hjemmekontor i kraft. Her blir det blant annet forskriftens særregulering av arbeidstid opphevet, slik at de samme reglene vil gjelde uavhengig av arbeidssted. Krav til arbeidsmiljø er i liten grad endret, og derfor medfører det i praksis ingen økte forpliktelser for arbeidsgiverne.

Oppdatering trengtes

Forskriften som er gjeldende er fra 2002, hvor alderen i seg selv tyder på et behov for oppdatering. Det har skjedd mye i arbeidslivet på 20 år, særlig de mulighetene som følger teknologisk utvikling.

Den tidligere forskriften på arbeidsmiljøområdet gir heller ikke en klar regulering av eller svar på omstendighetene opp mot hjemmekontor. I tillegg sier forskriften heller ingenting om muligheten til å kunne pålegge eller kreve hjemmekontor.

Konsekvensene kartlegges

Gjennom 2021 har myndighetene satt i gang en kartlegging ved bruk av hjemmekontor og annet fjernarbeid, for å undersøke omfang, utviklingstrekk og konsekvenser. Dette ble gjort parallelt med regelverkarbeidet, og kartleggingens resultater vil være klar til denne våren.

For å få et dekkende bilde av konsekvensene for både virksomheter og ansatte ved bruk av hjemmekontor, ønsker myndighetene å følge opp kartleggingen ytterligere i en periode frem til 2026.

Endringene som nå er vedtatt tar utgangspunkt i kartleggingen frem til nå, mens myndighetene er åpne for at videre kartlegging kan avdekke behov for ytterligere endringer.

Virkeområde for forskriften

Endringene som blir gjeldende fra juli gjelder kun for arbeid i eget hjem, altså tilpasset særlige forhold. De gjelder ikke for kortvarig eller tilfeldig arbeid, som departementet mener bør omfattes av arbeidsmiljølovens bestemmelser på samme måte som fjernarbeid.

Arbeid i eget hjem

Ved at forskriften kun dekkes av arbeid i eget hjem, vil det si at hyttekontor, arbeid på togreise eller tjenestereiser regnes som fjernarbeid og dermed ikke dekkes. Dette begrunnes i at andre hensyn kan gjelde i disse tilfellene som ikke ivaretas av forskriften.

I den videre kartleggingen er fjernarbeid omfattet, og det er derfor ønsket fra myndighetene å avvente mulig regulering av denne typen arbeid til behovet er avdekket ytterligere.

Skriftlig avtale

En skriftlig avtale skal omfatte blant annet forhold som omfang av hjemmearbeidet, hvilken arbeidstid, eiendomsrett, drift, vedlikehold av utstyr og forventet varighet dersom det er en midlertidig avtale.

Arbeidsmiljø

Dagens bestemmelser om arbeidsmiljø og arbeidsmiljøarbeid er fortsatt gjeldende, men i tillegg vil krav til det psykososiale arbeidsmiljøet komme frem i forskriften.

Dette innebærer økt grad av oppmerksomhet rundt psykososiale forhold ved hjemmearbeid, og er viktig dersom arbeidet går over tid og arbeidstakeren ikke har samme kontakt med kollegaer og arbeidsplassen.

Arbeidstid

De særlige reglene i forskriften oppheves, og arbeid som er utført i arbeidstakers hjem skal følge arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Her gjelder de samme hensynene, som at det skal unngås unødig belastning og sikkerhetshensyn skal ivaretas.

Kontrollmulighet fra Arbeidstilsynet

Frem til ny forskrift er gjeldende har ikke Arbeidstilsynet myndighet til å føre tilsyn. Arbeidstakers rett til privatliv og personvern veier tungt mot tilsynets rett i private hjem. Dette innebærer at Arbeidstilsynet ikke skal føre tilsyn i arbeidstakers hjem, men at det blir gjennomført på annen måte. Det må være en kontrollmulighet for reglene om hjemmearbeid, for å sikre at vernebestemmelsene gjør det de er ment å gi.