Endringer i foreldrepermisjonen fra 1. juli

Endringer i foreldrepermisjonen fra 1. juli 1

Det ble tidligere i år lagt frem forslag av regjeringen til tredeling av foreldrepermisjonen for Stortinget. Forslaget innebærer blant annet at dagens fedre- og mødrekvote utvides fra 10 uker til 15 uker. Dette vil samtidig medføre at fellesperioden foreldrene fritt kan dele seg imellom reduseres til 16 uker ved valg av 100% dekning, og til 26 uker ved 80% dekning.

Vedtaket gis virkning for barn som fødes eller adopteres fra og med 1. juli 2018 og senere.

Foreldrepengeperioden lik som før

Foreldrepengeperioden foreslås ikke utvidet og forblir på 49 uker med 100% dekningsgrad og 59 uker med 80% dekningsgrad.

Ønsker å gi barn og fedre mer tid sammen

De nye reglene vil redusere den valgfrie perioden med 10 uker. Dette reduserer foreldrenes valgfrihet med hensyn til hvordan foreldrene vil fordele perioden seg i mellom, som er i tråd med Stortingets ønske fra 2017 om å gi barn og fedre mer tid sammen, samt bidra til likestilling i arbeidslivet.

Fedre tar nøyaktig ut fedrekvoten

Når regjeringen endrer lengden på fedrekvoten, endres også antallet dager fedrene tar ut nærmest umiddelbart viser tall NAV har lagt frem. 7 av 10 fedre tar ut nøyaktig det antallet dager som utgjør fedrekvoten. Det må derfor forventes en økt belastning for fars arbeidsgiver, samtidig som mors arbeidsgiver vil oppleve kortere fravær.

Kan ikke overføres

Dersom det viser seg at fedre ikke følger regjeringens intensjon og tar ut kortere perioder enn fedrekvoten vil dette gå utover barna, da støtteperioden far tar ut ikke kan overføres til mor.