Endringer i aksjeloven – 1. juli 2017

endringer-i-aksjeloven

Stortinget vedtok nylig endringer i aksjeloven som er basert på regjeringens forslag om modernisering og forenkling av aksjeloven. De fleste endringene (med noen unntak) trådte i kraft 1. juli 2017. 

Endringene gjelder i hovedtrekk elektroniske løsninger, aksjeselskapers organisasjon, kapitalreglene, fravalg av revisjon og krav til særattestasjoner. Det er blant annet blitt vedtatt at kravet om revisorbekreftelse frafaller i en rekke tilfeller, og at aksjelovgivningen vil bli teknologinøytral.

Her er et sammendrag om endringene fra Regjeringen.no:

Digitalisering

Endringene vil gjøre aksjelovgivningen teknologinøytral. En rekke av dokumentene selskapene produserer må oppbevares over lang tid. At disse skal utarbeides, signeres og oppbevares på papir er ikke nødvendig i dag, mener næringsminister Monica Mæland.

– Derfor er det fra 1. juli åpnet for økt bruk av elektroniske løsninger, sier hun.

En annen endring er å forenkle regelverket for gjennomføring av generalforsamling.

– I dag er det ikke hensiktsmessig at aksjeeiere og selskapsledelsen er nødt til å samles fysisk for å gjennomføre generalforsamling. For å forenkle prosessen er det fra 1. juli lovfestet en rett til elektronisk deltakelse på generalforsamling, sier Mæland.

Revisjon og særattestasjoner

I dag kan små aksjeselskaper velge om årsregnskapet skal revideres eller ikke. Fra 1. juli vil dette også gjelde små aksjeselskap som er morselskap (et selskap som har bestemmende innflytelse over et annet selskap). Samtidig forenkles reglene for hvordan dette kan gjennomføres.

– Når 27.000 morselskaper får mulighet til å velge bort revisjon, vil dette spare næringslivet for store summer, sier Mæland.

Flere av kravene til revisors særattestasjoner oppheves. Dette innebærer at selskapene sparer kostnader ved enkelte kapitaltransaksjoner.